ഓണം ഇമ്പമുള്ള ഓർമയാക്കി മാറ്റി വീണ്ടും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ.