വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ‘റിഥമിക 2023’ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി