വർഗീസ്. വി. പുതുവാംകുന്നത്ത് ( ബാബു)-72 ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിര്യാതനായി.