വൈകിയെത്തിയ ക്രിസ്തുമസ്സ് സമ്മാനം – അമ്മക്കൊരു “ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക്”…..