ട്രൈസ്സ്റ്റേറ്റ് കേരളാഫോറം പേഴ്സണ്‍ ഓഫ് ദി ഈയര്‍ അവാര്‍ഡ് ആന്‍ഡ്ര്യൂ പാപ്പച്ചനു്.