എസ്.എന്‍.എം.സി വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡിസി,  ഗുരുജയന്തിയും ഓണാഘോഷവും വർണ്ണാഭമായി