ജെ.സി. ഡാനിയല്‍ പുരസ്കാരം: ഷീലക്ക് അര്‍ഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം