ഡേവിസ് ചിറമ്മേലച്ചനും അഡ്വ. ജയ്സൺ ജോസഫിനും  മാഗ് ഊഷ്മള സ്വീകരണം നൽകി .