ഓഐസിസി ഡാളസ് ചാപ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയ്സൺ ജോസഫിന്  സ്വീകരണം നൽകി