അഡ്വ. ടോമി കല്ലാനിയ്ക്ക് ഒഐസിസി യൂഎസ്എ സ്വീകരണം – ഒക്ടോബര് 8 ന്