ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍, എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം?