“ഓർമ്മയിലെ ഓണം ഒരുമയിലൂടെ”   ഒരുമ ഓണാഘോഷം സെപ്തംബർ 9 ന്