ടി. വി. ചാക്കോ (കുട്ടപ്പന്‍)- 88  പയ്യപ്പാടി, കോട്ടയം അന്തരിച്ചു