ഒത്തുചേരൽ ദൈവത്തിൻറെ പ്രസാദകരമായ ജീവിതത്തിൻറെ മഹിമ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമായി തീരണം – മാർ ഫീലക്സിനോസ്