മാർത്തോമ്മ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയണൽ കൺവെൻഷൻ ഒക്ടോബർ 27-നു ആരംഭിക്കുന്നു