ആ കുഞ്ഞിന് എന്തു സംഭവിച്ചു? ഇന്നും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം