കേരളാ സീനിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹൂസ്റ്റന്‍റെ ഓണാഘോഷം വർണാഭമായി