കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഡുവേറ്റ്സ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയുടെ (KEAN)  എഞ്ചിനിയറിംഗ് വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്  വൻവിജയം