അമ്മതന്‍ കണ്ണിലൂടെല്ലാമറിഞ്ഞു ഞാന്‍- പ്രൊഫ. കോശി തലയ്ക്കല്‍