ജോബി ജോൺ (48) ഹൂസ്റ്റണിൽ നിര്യാതനായി : സംസ്‍കാരം പിന്നീട്