കേരളാ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ന്യു ജേഴ്‌സി (കാഞ്ച്)  മികച്ച സംഘടന; പോൾ കറുകപ്പള്ളിക്കും പ്രൊഫ. ദര്‍ശന മനയത്തിനും ആദരം