ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വിജയത്തിനായി ഒഐസിസി യൂഎസ്‍എ ഉന്നതതല സംഘം പുതുപ്പള്ളിയിൽ. ജീമോൻ റാന്നി