ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് കോൺഫറസിന് തിരി തെളിയുന്നു; അഭിമാനപൂർവം  ഭാരവാഹികൾ