പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവായെ ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം നൽകി ആദരിച്ചു