ഹൂസ്റ്റൺ ചർച്ച്‌  ഓഫ് ഗോഡ് ബൈബിൽ സ്റ്റഡി വാരം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ