എല്ലാ മരണങ്ങളും വേദന തന്നെ, “വിധി കല്‍പ്പിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആര്?’