മനുഷ്യനെ തമ്മിലകറ്റുന്ന ഈ കുഷ്ടങ്ങള്‍ സൗഖ്യമാക്കപ്പെടേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.