കമ്മ്യൂണിയൻ ഓഫ് ചർച്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡോ: പ്രകാശ് പി തോമസ് അമേരിക്കയിൽ